Kinderfysiotherapie

"Spelenderwijs leren bewegen"

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Kinderfysiotherapie kan hierbij helpen.

Een kinderfysiotherapeut richt zich onder andere op de motorische ontwikkeling van kinderen.

Download hier de folder

Download hieronder de folder over kinderfysiotherapie. Hier leest u alles over specialisaties, de praktijk, behandeling voor jonge en oudere kinderen en de problematiek rondom kinderfysiotherapie. Ook vindt u een folder voor ouder voor het voorkomen van een voorkeurshouding bij kinderen. Open hier de folder Kinderfysiotherapie 2019.

 •   Wat is kinderfysiotherapie

  Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen fysiotherapie op het gebied van het bewegen van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren.

  In onze praktijk werken wij hulpvraag gericht. Dat wil zeggen dat indien mogelijk, de vraag van het kind centraal staat. Maar ook u als ouder(s) en/of leerkracht kunnen een hulpvraag hebben. Samen met de ouders gaat de kinderfysiotherapeut op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag. Hierbij speelt  overleg met ouders, huisarts, kinderarts, consultatiebureau, leerkrachten, schoolarts en andere betrokkenen (zoals bijvoorbeeld diëtist, logopedist of psycholoog) een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

  Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren.

  De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren in onze praktijkruimten. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap.

  De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

  De kinderfysiotherapeuten van Praktijk Fysiotherapie zijn B.I.G. geregisteerd, lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) en opgenomen in het Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

 •   Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

  Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

  Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd.

  Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te schakelen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen, waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om het te stimuleren.


Leeftijdscategorie

 •   Baby en peuter ( 0-4 jaar)

  Bij baby’s en peuters kunnen er signalen zijn die wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

  Voorbeelden van indicaties bij de baby / peuter

  Motorische ontwikkelingsachterstand
  Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
  Huilbaby
  Billenschuiver
  Cerebrale parese: hersenbeschadiging
  Spina bifida: open ruggetje
  Pre- of dysmature kind: te vroeg geboren baby
  Plexus brachialis leasie ten gevolge van de bevalling: zenuwbeschadiging

 •   Jonge kinderen (4-12 jaar)

  Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Bijvoorbeeld: ze hebben moeite met spelen op het schoolplein, kunnen in de gymles niet meekomen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat door een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden.

  Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind

  Motorische ontwikkelingsachterstand, fijne en grove motoriek
  Afwijkend looppatroon
  Mentale retardatie: achterstand in mentale ontwikkeling
  Cerebrale parese: hersenbeschadiging
  Lage of hoge spierspanning
  Orthopedische afwijkingen
  Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
  Ademhalingsproblematiek
  Jeugdreuma
  Incontinentie (zie kinderbekkenfysiotherapie)

 •   Oudere kinderen (12-18 jaar)

  Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen. Ze verliezen vaak hun evenwicht, laten veel uit hun handen vallen, zijn angstig om te bewegen of hebben een slechte of slappe lichaamshouding. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

  Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind

  Motorische ontwikkelingsachterstand, fijne en grove motoriek
  Developmental Coördination Disorder, DCD: onhandige kinderen
  Mentale retardatie: achterstand in mentale ontwikkeling
  Cerebrale parese: hersenbeschadiging
  Hersenletsel ten gevolge van een ongeluk
  Sensomotorische problemen
  Schrijfmotorischeproblemen
  Houdingsproblemen
  Ademhalingsproblematiek
  ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
  Jeugdreuma
  Incontinentie (zie kinderbekkenfysiotherapie)


Verwijzing en vergoeding

 •   Directe toegankelijkheid kinderfysiotherapeuten

  Sinds 1 januari 2006 zijn wij direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig is. Vaak is er een advies van consultatiebureau-arts, schoolarts of leerkracht. Het is echter ook mogelijk dat u op eigen initiatief komt als u vragen heeft over het motorisch functioneren van uw kind. Wanneer u zonder verwijzing naar de praktijk komt, wordt er tijdens een korte screening bepaald of uw kind bij de kinderfysiotherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Als dat het geval is, volgt uitgebreider onderzoek. De huisarts wordt in alle gevallen in kennis gesteld van het bezoek.

 •   Verwijzing

  Wanneer u door de huisarts of specialist verwezen wordt naar de kinderfysiotherapeut, wordt er direct gestart met het kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Voor behandeling aan huis  wordt als voorwaarde vanuit de zorgverzekeraar gesteld dat er een verwijzing van een (consultatiebureau)arts nodig is.

 •   Vergoeding

  Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 behandelingen, of wanneer er sprake is van een chronische indicatie, vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Bovendien is er geen sprake van een eigen risico bij kinderfysiothearapie. Vervolgbehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vanuit uw aanvullende verzekering wordt vergoed en het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar; dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen. U dient dan ook zelf de behandellimiet van uw kind en vergoedingen in de gaten te houden. Controleer dus zelf de polisvoorwaarden.

  Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de hierna vermelde praktijktarieven.

  Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen. De verzekeraars zullen niet nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij brengen deze kosten bij u in rekening.

 •   Praktijktarieven 2019

    Zitting kinder(bekken)fysiotherapie €45, –
    Toeslag uitbehandeling €12,50
    Kinder(bekken)fysiotherapeutisch verslag €45,-
    Instructie/overleg ouders van cliënt €45,-
    Screening €17,50
    Intake en onderzoek na screening €30,-
    Intake en onderzoek na verwijzing €45,-
    Niet nagekomen afspraak €45,-

  Dit geldt alleen wanneer u geen vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar, met uitzondering van een niet nagekomen afspraak € 45,-


Specialisaties

 •   Voorkeurshouding/plagiocephalometrie

  De kinderfysiotherapeut van Praktijk Fysiotherapie heeft  aanvullende trainingen gevolgd omtrent het onderzoek en de behandeling van zuigelingen met een voorkeurshouding. Zij is onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van een hoofdmeting (Plagiocephalometrie) om de mate van scheefheid (afplatting) te bepalen als gevolg van een voorkeurshouding.

  Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en gemakkelijk toepasbare methode om de mate van afplatting van het hoofdje van een kind te meten. Met behulp van een thermoplast bandje wordt een precieze afdruk gemaakt van de (transversale) omtrek van het hoofdje. Op deze wijze kan de mate van afplatting van de schedel in de loop van de tijd worden geëvalueerd.

 •   Kracht en Conditie

  Waarom kracht en conditietraining bij kinderen? Zowel kinderen met als zonder pathologie kunnen problemen ondervinden met hun fitheid. Denk hierbij b.v. aan het kind dat (te) snel moe is tijdens het buitenspelen. Maar ook (chronisch) zieke kinderen of kinderen die geopereerd zijn of langdurige pijnklachten hebben (gehad) kunnen problemen ondervinden in hun fitheid en hierdoor niet of onvoldoende aan ADL en sportactiviteiten meedoen. Daarnaast is een goede lichamelijke fitheid belangrijk voor de algemene (motorische) ontwikkeling van het kind.

  Bij kinderen nemen, met de toename van de leeftijd, lichaamsgewicht en lengte toe, maar niet altijd even snel of evenredig. Er zijn perioden van groeispurt en er zijn perioden van stilstand. Ook veranderen door de groei de proporties. Deze groei en ontwikkeling maken dat kinderen niet als kleine volwassen beschouwd mogen worden. Standaarden voor volwassenen kunnen daarom niet gebruikt worden bij kinderen en jongeren.

  Kracht en conditietraining bij kinderen vraagt daarom niet alleen om specifieke anatomische, fysiologische en pathologische kennis, maar ook om kennis van de inspanningsfysiologie en voor kinderen geschikte meetinstrumenten en trainingsschema’s.

  De kinderfysiotherapeut van Praktijk Fysiotherapie is op de hoogte van deze kennis en de meest recente inzichten waardoor wij in staat zijn om zowel bij kinderen met als zonder pathologie de algemene fitheid te verbeteren zodat zij weer naar tevredenheid kunnen deelnemen aan ADL en sportactiviteiten.

 •   Motorische schrijfproblemen

  Schrijven is voor alle kinderen en volwassenen wereldwijd een vaardigheid die hen in staat stelt om te communiceren. Ondanks de toename van het gebruik van de computer is schrijven en leren schrijven nog steeds actueel. Het schrijven op school is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals bij taal en rekenen. Een schrijfprobleem kan ook een negatief effect hebben op deze leervakken en op het zelfbeeld van een kind.

  Schrijven is een complexe vaardigheid omdat het een samenspel is van motoriek en cognitie. Het schrijven verloopt van enkele letters aan het begin van groep 3 tot hele zinnen aan het einde van het jaar. Dit alles gaat heel snel. Helaas beschikken niet alle kinderen over de specifieke motorische vaardigheden die deze ontwikkeling van het schrijven mogelijk maakt. Hierdoor kan het zijn dat er sprake is van een slecht leesbaar handschrift, moeite met het  bijhouden van het werktempo, het ontstaan van schrijfkramp of het moeilijk kunnen hanteren van schrijfmateriaal.

  Meestal is het de leerkracht die u adviseert extra hulp in te schakelen met betrekking tot het goed en leesbaar kunnen schrijven. Het kan echter ook voorkomen dat uw kind zelf aangeeft dat het veel moeite heeft met het schrijven.

  Tijdens het onderzoek nemen we diverse specifieke testen om te kunnen beoordelen of het schrijprobleem veroorzaakt wordt door een verminderde motorische vaardigheid. Daarnaast wordt contact gezocht met de leerkracht om een goed beeld te krijgen het schrijfprobleem.

  Afhankelijk van de resultaten stellen we al dan niet een behandelplan voor. Ten aanzien van het uitvoeren van het schrijfmotorisch onderzoek als de eventuele behandeling werkt de kinderfysiotherapeut van Praktijk Fysiotherapie volgens het Evidence Statement Motorische Schrijfproblemen bij Kinderen van de NVFK. Hierdoor bent u verzekerd van de meest recente wetenschappelijke evidentie t.a.v. deze doelgroep.

 •   Babymassage

  Lijkt het u ook leuk om te leren uw baby te masseren? Babymassage activeert de zintuigen van zowel u als uw baby. Door uw baby regelmatig te masseren geeft u de baby een gevoel van geborgenheid, veiligheid en zelfvertrouwen. Baby’s worden rustiger en slapen makkelijker. Daarnaast kan babymassage bijdragen aan het beter begrijpen van de lichaamstaal van uw baby, de spijsvertering (verminderen van darmkrampjes), het komen tot een betere hechting en stimuleert het de motorische, zintuigelijke en emotionele ontwikkeling.

  Heeft u interesse in babymassage, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de praktijk.

 •   Kinderfysiotherapie aan huis

  Onze kinderfysiotherapeuten komen ook bij u thuis! Aan huis behandeling vindt plaats bij erg kwetsbare kinderen die vanwege gezondheidsredenen beter niet onnodig uit huis kunnen gaan of bij motorisch beperkte kinderen die moeilijk naar de praktijk toe kunnen komen. Behandeling aan huis kan ook plaatsvinden om de oefeningen die in de praktijk worden gegeven te vertalen naar de thuissituatie. Bij baby’s komt de kinderfysiotherapeut sowieso bij u thuis! Voor een behandeling aan huis is altijd een verwijzing van een arts nodig.


Producten/ diensten

 •   Youngstarz!

  Youngstarz! is een behandelprogramma van 16 weken voor kinderen met een bewegingsachterstand/ motorische achterstand waarin in een kleine groep (5-8 kinderen) het opbouwen van motorische vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen tijdens bewegen en het plezier beleven aan bewegen centraal staat. Het programma is ontwikkeld door Kinderfysiotherapie Fit & Fun Plaza in samenwerking met sportinstructeurs van Fit & Fun Plaza.

  Leeftijdsgroep:  6 – 10/11 jaar.
  Locatie:               Fit & Fun Plaza Wolvega
  Duur:                    16 weken, 1 x per week
  Kosten:                Het programma wordt deels vergoed door uw zorgverzekeraar. De eigen bijdrage voor het volgen van het programma bedraagt een jeugdsport abonnement van Fit & Fun Plaza (zie www.fitenfunplaza.nl).
  Doel:                    Op een plezierige en speelse manier wordt gewerkt aan het verbeteren van kracht, conditie en motoriek. Er wordt getraind op fitnessapparaten en we doen sport- en spelvaardigheden die passen bij de leeftijd van het kind. De laatste weken wordt met uw kind gezocht naar een sportvereniging binnen de gemeente Wolvega en/of een sportgroep binnen Fit & Fun Plaza om de kinderen te stimuleren, ook na deelname aan het programma,  te blijven sporten.

 •   Cool 2B Fit

  Doelgroep: De interventie Cool 2B Fit richt zich op basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een inactieve leefstijl en een ongezond voedingspatroon.

  Doel: Het doel van de interventie Cool 2B Fit is dat de kinderen (8-13 jaar) met overgewicht of obesitas structureel meer gaan bewegen en gezond eten met uiteindelijke doel de kinderen te laten aansluiten bij sport- of beweeggroepen.

  Aanpak: Cool 2B Fit is een multidisciplinair interventieprogramma, waarbij er aandacht is voor uiteraard bewegen, maar ook voor voeding en gedragsverandering. Uit de zorgstandaard kinderen met overgewicht en obesitas (PON 2011) blijkt dat een multidisciplinaire aanpak ook de enige effectieve wijze is om overgewicht en obesitas bij kinderen aan te pakken. Boeiend: De kinderen krijgen een zeer afwisselend en boeiend sportprogramma aangeboden, waaronder fitness, aerobics en sport & spel. Ze worden begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over voeding, beweging en psychische aspecten zoals zelfbeeld en pesten. Ook de ouders worden nauw betrokken bij het programma. Tijdens de ouderavonden worden zij voorgelicht over voeding, beweegactiviteiten met het hele gezin en het coachen van hun kind.

  cool 2b fitSamen: Deze kinderen (en hun ouders) leren tijdens het programma om hun leefstijl op een positieve wijze te veranderen. De kinderen veranderen samen met hun ouders onder deskundige begeleiding van een sportinstructeur, kinderfysiotherapeut, diëtist en kinderpsycholoog hun beweeg- en eetpatroon.

  Wanneer u zich afvraagt of behandeling middels kinderfysiotherapie of kinderbekkenfysiotherapie een ondersteuning kan zijn in de (motorische) ontwikkeling van uw kind, of wanneer u vragen heeft over de behandelwijze neemt u dan gerust contact op met onze secretaresse in Havelte op telefoonnummer 0521 – 342083.

 

Specialisten

Vanessa van Dieren en Marjolein van Wijk en Marion Potkamp

Heeft u klachten?

Wees er dan op tijd bij en maak een afspraak.
 

AFSPRAAK MAKEN

Contact

Praktijk Fysiotherapie
Veldkamp 77
7971 BX Havelte

0521 34 20 83


(Gelieve te bellen tussen 08.00 - 12.00 uur)
Wat vliegt de tijd!!!

Wat vliegt de tijd!!!

Geplaatst op: 2022-01-24

1 Januari 2022 waren wij met de praktijk alweer een jaar onderweg op onze nieuwe locatie in de Veldkei. En wat zijn wij er blij mee. Alles lekker fris, schoon en ruim opgezet. Drie behandelkamers, een kantoor en e...

Lees meer Meer nieuws
 • Ik merkte gelijk dat de druk van spieren af ging. Ik heb een paar dagen later de wedstrijd kunnen uitspelen zonder problemen.

  Alberto, rugblessure
 • Dankzij de deskundigheid van deze specialisten kon de problematiek van mijn dochter worden ontdekt en behandeld.

  Karin, slaapproblemen
 • Binnen 2 dagen geholpen voor mijn lage rugklachten met goed resultaat. Een dag later ging het lopen al een stuk makkelijker.

  Manon, rugblessure

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.